פוסטים

צדק חברתי בשלטון המקומי!

פינת הגאון לצדק חברתי בשלטון המקומי כוללת: חזון, פיתוח כלכלי מוטה עניים, השקעה בתעסוקה, השקעה חכמה בתשתיות וקידום דיור בר השגה, פיתוח קהילתי ופיתוח ההון החברתי, קידום שירותים חברתיים תוך דגש על שירותים מצמצמי פערים למשל יעוץ למשפחות לניהול כלכלי חכם או יעוץ לתעסוקה וקידום השכלה בקרב התושבים הבוגרים ברשות המקומית, עבודה רב מימדית של המנהיגים המקומיים מול הציבור, הממשל המרכזי, הפילנתרופיה וגורמים נוספים משפיעים המצויים בסביבה הניהולית, וכמובן ניהול ומנהיגות.

ממשל מאפשר – Enabling government

המושג ממשל מאפשר (enabling government) שטבעו גילברט וגילברט מבטא את האוריינטציה המשתנה של מדינות  – ממדינה הדואגת לספק בעצמה את מלוא הזכויות החברתיות והשירותים למדינה הדואגת לתת תנאים לרווחת האזרחים. זוהי מדיניות חברתית המטילה את האחריות לשיפור מצבו של הפרט עליו ועל המדינה במשותף. ארבעה מימדים משולבים לממשל מאפשר: 1. הפרטת שירותים, 2. הפחתת ההוצאה ציבורית למשל ע”י דגש על מניעה, 3. מעבר ממדיניות רווחה לקידום תעסוקה 4. ליצירת כידות והון  חברתי. רוב המדינות המתועשות כיום, כולל ישראל דוגלות בממשל מאפשר, המחייב חברה אזרחית רחבה וחזקה